Bolagsstyrning

Vitrolife AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på NASDAQ Stockholm. De av Vitrolife tillämpade principerna för bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, NASDAQ  Stockholm ABs regelverk samt i enlighet med bestämmelserna i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).