AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER

Vitrolifes mål är att vara den ledande leverantören av produkter och tjänster som minskar tiden till ett friskt barn samt förbättrar effektiviteten och kontrollen för IVF-kliniker.

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.


Affärsmål

Vitrolifes mål är att vara den ledande leverantören av produkter och tjänster som minskar tiden till ett friskt barn samt förbättrar effektiviteten och kontrollen för IVF-kliniker.

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

  • Skalbar global organisation och arbetssätt med fokus på attraktiv kultur och hållbara processer.
  • Starka sälj- och supportkanaler med möjlighet att erbjuda kunderna skräddarsydda lösningar. 
  • Konkurrenskraftig och komplett produktportfölj med ledande support och serviceerbjudande.
  • Innovativ forskning och utveckling samt effektiv produktion och effektiva processer. 
  • Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis strategiska samarbeten och förvärv.

 

Finansiella mål

Styrelsen anser att Vitrolife bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom förvärv. Vitrolife har som mål att uppnå tillväxt under lönsamhet. Målet för Vitrolifes tillväxt över en treårsperiod är en försäljningsökning med i genomsnitt 20 procent per år i lokala valutor till en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) om mer än 30 procent. Koncernens nettoskuld i relation till EBITDA bör i normala fall inte överstiga tre gånger.

Måluppfyllelse finansiella mål

Försäljningstillväxt

Vitrolifes försäljning har under den senaste treårsperioden vuxit både organiskt och genom förvärv med i snitt 4 procent per år i lokala valutor. Tillväxten under treårsperioden påverkades negativt av att IVF-marknaden minskade under 2020 till följd av pandemin. Målet om 20 procent tillväxt per år är definierat som organisk och förvärvad tillväxt mätt i lokala valutor och som ett genomsnitt över tre år. Tillväxten understeg därmed målet.

Rörelsemarginal

Under 2020 uppgick rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDA) till 36 procent vilket innebär att marginalen minskade jämfört med 2019. Minskningen förklaras främst av minskad försäljning till följd av pandemin. Vitrolifes mål avseende EBITDA-marginal uppgår till mer än 30 procent. Koncernen redovisade därmed en rörelsemarginal för 2020 som översteg målet.

Nettoskuld / EBITDA

Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick 2020 till -2,1 gånger (-1,2), det vill säga Vitrolife hade en nettokassa. Vitrolifes starka finansiella ställning ger utrymme till att finansiera framtida förvärv.