AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER

Vitrolifes mål är att vara den ledande leverantören av produkter och tjänster som minskar tiden till ett friskt barn samt förbättrar effektiviteten och kontrollen för IVF-kliniker.

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.


Affärsmål

Vitrolifes mål är att vara den ledande leverantören av produkter och tjänster som minskar tiden till ett friskt barn samt förbättrar effektiviteten och kontrollen för IVF-kliniker.

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

  • Skalbar global organisation och arbetssätt med fokus på attraktiv kultur och hållbara processer.
  • Starka sälj- och supportkanaler med möjlighet att erbjuda kunderna skräddarsydda lösningar. 
  • Konkurrenskraftig och komplett produktportfölj med ledande support och serviceerbjudande.
  • Innovativ forskning och utveckling samt effektiv produktion och effektiva processer. 
  • Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis strategiska samarbeten och förvärv.

 

Finansiella mål

Styrelsen anser att Vitrolife bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom förvärv. Vitrolife har som mål att uppnå tillväxt under lönsamhet. Målet för Vitrolifes tillväxt över en treårsperiod är en försäljningsökning med i genomsnitt 20 procent per år i lokala valutor till en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) om mer än 30 procent. Koncernens nettoskuld i relation till EBITDA bör i normala fall inte överstiga tre gånger.

Måluppfyllelse finansiella mål

Försäljningstillväxt

Vitrolifes försäljning har under den senaste treårsperioden vuxit både organiskt och genom förvärv med i snitt 14 procent per år i lokala valutor. Pandemin påverkade IVF-marknaden negativt. Förvärvet av Igenomix 2021 bidrog under en månad till Vitrolifes omsättning. Målet om 20 procent tillväxt per år är definierat som organisk och förvärvad tillväxt mätt i lokala valutor och som ett genomsnitt över tre år. Tillväxten under 2021 översteg målet medan tillväxten per år under den senaste treårsperioden understeg målet.

Rörelsemarginal

Under 2021 uppgick rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDA) till 32 procent. EBITDA justerat för förvärvsrelaterade engångskostnader uppgick till 38 procent. Vitrolifes mål avseende EBITDA-marginal uppgår till mer än 30 procent. Koncernen redovisade därmed en rörelsemarginal för 2021 som översteg målet.

Nettoskuld / EBITDA

Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick 2021 till 3,2 gånger (-2,1). Nettoskulden ökade till följd av förvärvet av Igenomix. Nettoskulden i förhållande till EBITDA justerat för förvärvsrelaterade engångskostnader beräknas till cirka 2,7 gånger. Vitrolifes starka finansiella ställning ger utrymme till att finansiera framtida förvärv.