Hållbar affär

Fokus på långsiktigt värdeskapande

Vitrolifes vision - To fulfil the dream of having a baby - genom att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling, ger verksamheten ett tydligt syfte och ansvar. Life Science-branschen präglas av höga krav på produktsäkerhet och regelefterlevnad och för Vitrolife är hållbarhet en självklar och naturlig del av tillväxtstrategin. Vitrolife förbinder sig att göra verklig skillnad för en hållbar framtid genom att utifrån vår påverkan, säkerställa en långsiktig affärsutveckling som ligger i linje med FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Hållbarhetsarbetet säkerställer koncernens långsiktiga konkurrenskraft, lönsamhet och ansvar. Samtidigt som det bygger på transparenta och pålitliga relationer till koncer­nens intressenter såsom aktieägare, kunder, medarbetare, leverantörer och samhället i övrigt.

Målen är sammankopplade och beroende av varandra. Därför innehåller alla 17 globala mål delar som är relevanta för Vitrolife, t.ex. teman som hälsa, säkerhet, klimat och jämlikhet. Fem av målen har extra bäring på Vitrolifes verksamhet med större och mer direkt koppling till både risker och möjligheter för koncernen.

 

Vitrolife är certifierade som ”Nasdaq ESG Transparency Partner”, en certifiering som tilldelas Nasdaq-noterade bolag som har ett aktivt hållbarhetsarbete och relaterad rapportering. Det är en bekräftelse på Vitrolifes önskan att vara transparent mot marknaden avseende koncernens hållbarhetsstatus när det gäller både nuvarande och framtida investerare, medarbetare, kunder och andra intressenter. Läs mer om certifieringen här.

 

2021 fick Vitrolife betyget AA i MSCI ESG Ratings-granskning. MSCI ESG Research tillhandahåller fördjupad forskning, gradering och analys av miljö-, social- och styrningsrelaterade affärsmetoder hos tusentals företag världen över. Deras forskning är utformad för att ge kritiska insikter som kan hjälpa institutionella investerare att identifiera risker och möjligheter som traditionell investeringsforskning kan förbise. MSCI ESG-betyg används också vid sammanställningen av MSCI ESG-index.

Hållbarhetsarbetet styrs och följs upp i vårt verksamhetsövergripande ledningssystem och har för verksamheten relevanta mål och mätetal. Den funktionellt ansvariga för Vitrolifes hållbarhetsarbete är medlem i företagsledningen. Företagsledningen ansvarar i sin tur för strategi och uppföljning av resultatet av arbetet. De hållbarhetsfrågor med högst relevans utifrån påverkan på omvärlden och intressenter är; Kompetenta medarbetare, Kvalitetssäkrade produkter, Ansvarsfulla affärer och Minimal miljöpåverkan.

För mer information och fullständig hållbarhetsrapport, se sid 15-23 i Vitrolifes årsredovisning för 2020.

Kompetenta medarbetare

Vitrolife är en kunskapsintensiv koncern där medarbetarna utgör den enskilt viktigaste tillgången för koncernens långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet. Vitrolife har identifierat kompetensutveckling, jämställdhet och samarbete som väsentliga hållbarhetsfrågor för att utveckla medarbetarnas kompetens och välbefinnande.

En avgörande del i Vitrolifes framgångar är det målinriktade arbetet med att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats för alla anställda. Jämställdhet har identifierats som en prioriterad hållbarhetsfråga för att vara relevant som arbetsgivare för nuvarande och för framtida medarbetare. För att kunna upptäcka och åtgärda eventuell obalans har Vitrolife valt att följa upp könsfördelning på olika befattningsnivåer inom koncernen.

Det är viktigt för Vitrolife att vara en attraktiv arbetsgivare som maximerar och tar tillvara den kompetens som finns hos medarbetarna inom koncernen. Under 2020 visade resultaten från medarbetarundersökningen att det grundliga arbetet ger resultat. eNPS, vilket står för Employee Net Promoter Score och mäter hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats till vänner och bekanta fortsatte att öka. Ett eNPS-värde kan variera från -100 till +100. Ett värde över 0 är bra, över +20 är väldigt bra och över +50 är enastående. Vitrolifes eNPS ökade från +25 2019 till +31 2020. Resultaten under 2020 visar generellt ett mycket högt medarbetarengagemang i ljuset av externa jämförelsedata, och samtliga index visade en förbättring. Det bekräftar att Vitrolifes chefer och medarbetare har en mycket god anpassningsförmåga i den omvälvande tid som 2020 inneburit med anledningen av pandemin.

Kvalitetssäkrade produkter 

Vitrolifes verksamhet omfattar hela produktens värdekedja från forskning, utveckling och produktion till distribution och försäljning. De flesta av produkterna klassas som medicinteknik. Vitrolife har med sitt kvalitetssystem och sin kvalitetspolicy förbundit sig att följa de regler som ställs av myndigheterna i varje land där produkterna säljs eller distribueras. Genom långsiktiga relationer är målsättningen är att kunder, kliniker och patienter ska behandlas på ett hållbart sätt. Detta uppnås genom att varje produkt som distribueras till kund uppfyller utlovad kvalitet, vilket i sin tur möjliggör effektiva behandlingar. 

Vitrolifes produkter säljs över hela världen. Kundsynpunkter sammanställs regelbundet och redovisas för ledningen. Vitrolife mäter kundnöjdhet som huvudsakligt mått för upplevd kvalitet. Vitrolife har en metod att mäta kundnöjdhet genom att koncernens kunder via enkät får frågan om viljan att rekommendera Vitrolife som en partner till andra kliniker inom IVF-området. Urvalet av kunder består av direkta kunder (inte distributörer) vilka genomfört köp de senaste 12 månaderna. Rekommendationsviljan mäts på en skala från 0 till 10, där 10 är bästa betyg. Vitrolife fick ett mycket positivt gensvar från kunderna trots den rådande pandemin. 85 procent gav Vitrolife betyg mellan 8 och 10 vilket är en förbättring mot förra året och lika stor del av kunderna (85 procent) var nöjda med den service och support som Vitrolife har gett under 2020.

Ansvarsfulla affärer

Vitrolife arbetar i linje med FN:s Global Compact avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Detta då ansvarsfulla affärer är ett väsentligt hållbarhetsområde för Vitrolife, både utifrån risken att bryta mot lagar och förordningar men också utifrån konkurrensfördelar i rekrytering och externa samarbeten. Vitrolife betalar skatt i varje land där verksamhet bedrivs ienlighet med gällande lagstiftning samt OECD:s riktlinjer för rättvis fördelning av resultatet vilket bidrar till utvecklingen i det lokala samhället i varje land.

För att säkerställa att Vitrolifes affär drivs i enlighet med lokal lagstiftning, nationella och internationella föreskrifter och Vitrolifes egna krav utbildas och kontrolleras alla affärspartners och anställda utifrån Vitrolifes uppförandekod. Vid val och kvalificering av leverantörer avseende inköp av material till produktionen är ett av urvalskriterierna att leverantörerna efterlever och arbetar i enlighet med Vitrolifes Code of Conduct.

Under 2020 har uppförandekoden förstärkts med en separat policy som ger vägledning till medarbetare och affärspartners gällande samverkan med hälso- och sjukvårdsaktörer samt vårdpersonal. Vitrolife kräver att samtliga medarbetare och distributörer skriver under och efterlever Vitrolifes Code of Conduct. Distributörerna försäkrar därmed att det inte förekommer någon form av tvångsarbete, barnarbete eller mutor. Samtliga distributörer har skrivit under Vitrolifes Code of Conduct. Vitrolife arbetar med etablerade leverantörer inom huvudsakligen EU och USA.

Vitrolife har en digital visselblåsarfunktion, som rapporterar direkt till koncernens HR & Hållbarhetschef och Vitrolifes styrelseordförande. Dit kan medarbetare och externa intressenter vända sig för att rapportera eventuella avvikelser från Vitrolifes Code of Conduct. Rapportering kan även ske anonymt. Länk till extern partner för visselblåsarservice.

Vitrolifes Code of Conduct

Minimal miljö- och klimatpåverkan

Vitrolife arbetar systematiskt för att minska miljöpåverkan från all verksamhet. I linje med det är huvudkontoret inklusive produktionsanläggningen i Göteborg certifierad i enlighet med miljöledningssystemsstandarden ISO14001.

Genom att kartlägga utsläppskällor i enlighet med GHG-protokollet kan Vitrolife också arbeta strategiskt med direkta åtgärder för att synliggöra och minska negativ påverkan på klimatet att begränsa affärsresandet. Exempel på aktiviteter är att samordna transporter av varor mer effektivt, att begränsa affärsresandet och att genomföra livscykelanalys av produkter.

En livscykelanalys för en av Vitrolifes viktigaste produkter, EmbryoScope+, genomfördes under 2020. Växthusgasutsläppen kopplade till tillverkning, installation, underhåll, användning och återvinning av produkten har beräknats. Det totala GHG-avtrycket beräknas uppgå till 21,3 ton CO2. Underhållsrelaterade utsläpp relaterade till serviceteknikers resor samt energiåtgången då produkten är i bruk, är mest betydelsefulla. Ett arbete pågår för att bättre planera och digitalisera underhåll och service, för att på ett ansvarfullt sätt reducera produktens totala klimatavtryck.

Under covid-19 har verksamheten gjort en stor omställning genom att ersätta resor med digitala konferenser, mötes- och utbildningsarrangemang både när det gäller interna och externa kontakter. Därmed gynnas både produktiviteten, hälsan och klimatet. Ambitionen är att koncernens verksamhet ska bedrivas med så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt utan att ge avkall på Vitrolifes konkurrenskraft. Scope 1 utgörs av direkta utsläpp från koncernens produktionsanläggningar och Scope 2 utgörs av förbrukning av el från produktionsanläggningarna. Scope 3 utgörs av utsläpp utöver inköpt energi, som sker utanför verksamhetens gränser. Vitrolife mäter effektivitet för samtliga scope som utsläpp av CO2 i ton i relation till koncernens omsättning i MSEK, vidare benämnt miljöindex. Vitrolifes anläggning i Århus har gått över till mer förnybar energimix. Utöver dessa direkta förändringar har covid-19 också påverkat koncernens utsläpp och försvårar jämförelser över tid.

Vitrolifes miljöpolicy

Disclaimer: The use by Vitrolife of any MSCI ESG research llc or its affiliates (“MSCI”) data, and the use of MSCI logos, trademarks, service marks or index names herein, do not constitute a sponsorship, endorsement, recommendation, or promotion of Vitrolife by MSCI.  MSCI services and data are the property of MSCI or its information providers, and are provided ‘as-is’ and without warranty.  MSCI names and logos are trademarks or service marks of MSCI.