Hållbar affär

Fokus på långsiktigt värdeskapande

Bilder från AR t webb.jpg

Hållbarhetsteman: Under 2021 identifierade Vitrolife fyra centrala hållbarhetsteman som beskriver det strategiska hållbarhetsarbetet mot 2030 och vidare. De utgör fyra hörnstenar som styr vad som krävs för att Vitrolife ska säkerställa hållbar affärsutveckling över hela dess värdekedja. Detta görs genom att hantera risker, fånga möjligheter, säkerställa transparens samt öka bolagets positiva påverkan samtidigt som dess negativa påverkan minimeras.

Genom att agera långsiktigt och ansvarsfullt i linje med  FN:s globala mål för hållbar utveckling kan Vitrolifes hållbarhetsarbete stärka bolagets långsiktiga konkurrenskraft  och lönsamhet. På så sätt tar bolaget ansvar för att minska  dess negativa och öka den positiva påverkan i ett större perspektiv.

Vitrolifes ledning och styrelse har beslutat att hållbarhet ska vara integrerat i allt bolaget gör. Utifrån en grundlig analys av värdekedjan har fyra långsiktiga hållbarhetsteman identifierats, där bolaget skall fokusera sitt arbete. Dessa teman  möjliggör en effektiv integrering av hållbarhet i kärnverksamheten, genom långsiktiga strategiska vägval och direkta åtgärder i linje med bolagets väsentliga hållbarhetsfrågor.

För mer information och fullständig hållbarhetsrapport, se sid 19-31 i Vitrolifes årsredovisning för 2021.

Bilder från AR t webb5 hållbar.jpg

Vitrolife eftersträvar en långsiktigt hållbar tillväxt som bidrar till förverkligandet av de globala målen. Det innebär en inkluderande tillväxt som stärker Vitrolifes verksamhet samtidigt som den har en positiv inverkan på samhället och miljön längs hela bolagets värdekedja. En avgörande faktor för att kunna uppnå den förändringstakt som krävs är innovation och kunskapsdelning genom strategiska partnerskap och samarbeten.

Bilder från AR t webb5 etiska.jpg

Vitrolifes verksamhet ska i alla avseenden agera ansvarsfullt och säkerställa ett medvetet etiskt beslutsfattande för att minimera risker, behålla förtroendet hos kunder, partners och aktieägare. Genom att vara en relevant drivkraft för positiv förändring där bolaget har en påverkan kan Vitrolife bidra till universell tillgång till reproduktiv behandling.

Bilder från AR t webb5 ekologiskt.jpg

Vitrolife ska vara en drivande kraft för att skapa hållbara produktions- och konsumtionsmönster genom hela värde-kedjan. Bolaget ska minimera sitt ekologiska fotavtryck, respektera den biologiska mångfalden, värna vattenresurser och vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och arbeta i en riktning för att uppnå FN:s 1,5 graders mål.

Bilder från AR t webb5 jämställdhet.jpg

Vitrolife arbetar löpande med att säkerställa jämställdhet och arbetstagares rättigheter genom att sträva efter en företagskultur och en struktur där alla har lika rättigheter och möjligheter, oavsett t.ex. kön, etnicitet, religion, ålder och annan status. Rättvis fördelning av inflytande och resurser mellan kvinnor och män, samt nolltolerans mot diskriminering är viktiga förutsättningar för Vitrolife globalt, samtidigt som bolagets verksamhet kan bidra till utveckling i önskad riktning.  Arbetet eftersträvar att alla medarbetare i bolagets värdekedja ska få sina rättigheter och sin hälsa säkerställd och att bolaget inte bidrar till någon form av tvångs- eller barnarbete

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Bilder från AR t webb3.jpg

Vitrolife har förbundit sig att göra verklig skillnad för en hållbar framtid. Därför har FN:s globala mål för hållbar utveckling varit en integrerad del av det analysarbete som genomförts under 2021, för att definiera hur Vitrolifes verksamhet påverkar och kommer påverkas av den globala agendan. Det skapar förutsättningar för att fånga möjligheterna, hantera risker och anpassa verksamheten till den omställning som de globala målen innebär. Vitrolifes fördjupade väsentlighetsanalys har identifierat att 10 av de 17 globala målen är av större vikt för bolagets verksamhet.

Målen är sammankopplade och beroende av varandra. Därför innehåller alla 17 globala mål delar som är relevanta för Vitrolife, t.ex. teman som hälsa, säkerhet, klimat och jämlikhet. Fem av målen har extra bäring på Vitrolifes verksamhet med större och mer direkt koppling till både risker och möjligheter för koncernen.

 

Vitrolife är certifierade som ”Nasdaq ESG Transparency Partner”, en certifiering som tilldelas Nasdaq-noterade bolag som har ett aktivt hållbarhetsarbete och relaterad rapportering. Det är en bekräftelse på Vitrolifes önskan att vara transparent mot marknaden avseende koncernens hållbarhetsstatus när det gäller både nuvarande och framtida investerare, medarbetare, kunder och andra intressenter. Läs mer om certifieringen här.

 

Vitrolife innehar betyget AA i MSCI ESG Ratings-granskning. MSCI ESG Research tillhandahåller fördjupad forskning, gradering och analys av miljö-, social- och styrningsrelaterade affärsmetoder hos tusentals företag världen över. Deras forskning är utformad för att ge kritiska insikter som kan hjälpa institutionella investerare att identifiera risker och möjligheter som traditionell investeringsforskning kan förbise. MSCI ESG-betyg används också vid sammanställningen av MSCI ESG-index.

 

ungc.png

Som ett steg i vårt arbete för hållbara och ansvarsfulla affärer, har Vitrolife Group antagit de tio principerna i enlighet med FN’s Global Compact, vilka integreras i strategi och verksamhet, med hänsyn och respekt för mänskliga rättigheter, miljö och för att bekämpa korruption i alla former.

Läs mer här (på engelska).

 

Ytterligare information

Vitrolifes Code of Conduct

Alla Vitrolifes distributörer och anställda har signerat och ska efterleva Vitrolifes Code of Conduct. Under 2020 har uppförandekoden förstärkts med en separat policy som ger vägledning till medarbetare och affärspartners gällande samverkan med hälso- och sjukvårdsaktörer samt vårdpersonal. Vid val och kvalificering av leverantörer avseende inköp av material till produktionen är ett av urvalskriterierna att leverantörerna efterlever och arbetar i enlighet med Vitrolife’s Code of Conduct.

Whistleblower function

Vitrolife har en digital visselblåsarfunktion, som rapporterar direkt till koncernens HR & Hållbarhetschef och Vitrolifes styrelseordförande. Dit kan medarbetare och externa intressenter vända sig för att rapportera eventuella avvikelser från Vitrolifes Code of Conduct. Rapportering kan även ske anonymt. Länk till extern partner för visselblåsarservice.

Vitrolife´s environmental policy

Vitrolife arbetar systematiskt för att minska miljöpåverkan från all verksamhet. I linje med det är huvudkontoret inklusive produktionsanläggningen i Göteborg certifierad i enlighet med miljöledningssystemsstandarden ISO14001.Vitrolife's environmental policy

Disclaimer: The use by Vitrolife of any MSCI ESG research llc or its affiliates (“MSCI”) data, and the use of MSCI logos, trademarks, service marks or index names herein, do not constitute a sponsorship, endorsement, recommendation, or promotion of Vitrolife by MSCI.  MSCI services and data are the property of MSCI or its information providers, and are provided ‘as-is’ and without warranty.  MSCI names and logos are trademarks or service marks of MSCI.